פרשת המן

Reb Menachem Mendel of Rimanov said it is a Segulah for Parnassah to recite Parshas Hamon on Tuesday Parshas Beshalach.

מה יעשה אדם ויתעשר?
וישא ויתן באמונה, אמרו לו אמר להן ירבה בסחורה הרבה עשו כן ולא הועילו, אלא יבקש רחמים ממי שהעושה שלו שנאמר לי הכסף ולי הזהב מאי קמ”ל דהא בלא הא לא סגי. (נדה דף ע’)